Närståendeadoption efter heminsemination

När barnet har fötts kommer en faderskapsutredning att göras. Adoptionsprocessen brukar inte starta förrän denna är avslutad.

Om ni använt en "öppen" donator som framkommer i utredningen kommer denna person att registreras som far till barnet.
Detta kommer han att göra tills någon har adopterat barnet.
Donatorn kan således inte avsäga sig sitt faderskap förrän någon vill adoptera barnet.
Finns ett dokument redan från början om hur upplägget har varit och att donatorn avser att samtycka till adoption kan det underlätta processen. Men är inte på något sätt juridiskt bindande.
Donatorn behöver sedan ge ett formellt samtycke till adotionen och socialtjänsten kommer att utröna om detta är vad verkligen donaton önskar.
Om donatorn skulle ändra sig och inte vill samtycka kommer domstolen troligtvis inte att godkänna adoptionen.

Om du inte vet vem donatorn är eller inte vill uppge identiteten så kan faderskapsutredningen läggas på is.
Den kan dock tas upp igen om information framkommer vid senare tillfälle.
Finns det en person som avser att adoptera barnet och donatorns identitet inte går att fastställa brukar utredningarna läggas ner. När adoptionen är klar finns det inte längra några möjligheter att återuppta utredningen.


 

Hur går då en närståendeadoption till?

1. Faderskapsutredning
De flesta socialnämnder (familjerätter) anser att en adoptionsprocess kan påbörjas först när faderskapsutredningen är avslutad. Vänd er till socialtjänsten där ni bor. Kontaktuppgifter hittar ni på er kommuns/stadsdels hemsida. Är det svårt att hitta kontaktuppgifter, ring växeln och be att få prata med den/de som jobbar med frågor kring föräldraskap, faderskap och adoption.

2. Ansökan
En ansökan om adoption skickas till närmaste tingsrätt. Om du inte vet vilken som är din närmaste tingsrätt går det att göra en sökning på postnummer på Sveriges Domstolars hemsida. Ansökan görs genom att fylla i en blankett eller genom att man själv skriver en ansökan som ett brev. Blanketten att fylla i heter ”Tillstånd att antaga adoptivbarn” och finns på Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöds – MFOF:s – hemsida. Personbevis för den sökande och barnet, kopia på socialtjänstens beslut om att faderskapsutredningen är nedlagd och samtycke från den av er som är barnets vårdnadshavare ska skickas med som bilagor till ansökan. Personbevis beställs på Skatteverkets hemsida som har en lista över olika personbevis. Välj personbevis till domstol (tingsrätt). Leta upp det personbevis i listan som gäller för adoption (för dig när du ska adoptera) samt adoptivbarn (för barnet när du ska adoptera). Samtycket från barnets vårdnadshavare kan skrivas som ett brev.

3. Ansökningsavgift
Betala ansökningsavgiften via en betaltjänst på Sveriges domstolars hemsida. Avgiften för adoptionsärenden är för närvarande 900 kr.

4. Utredning
När ansökan är komplett och avgiften är betald skickar tingsrätten en begäran till socialtjänsten (familjerätten) om att göra en utredning och sammanställa ett yttrande.

5. Beslut
Tingsrätten fattar slutgiltigt beslut utifrån Socialnämndens yttrande.

Källa: RFSL